ดอยอินทนนท์

กล่าวถึงจังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ขานชื่อและเป็นที่ นิยมของนักท่องเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่ง ก็ คือ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ Doi Inthanon ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด ในประเทศไทย จะประกอบด้วยภูเขาสูงต่ า สลับซับซ้อน ลักษณะส่วนใหญ่ของภูเขา จะเป็นหินแกรนิต พื้นที่เป็นลานหินถ้ ามี แม่น้ าปิงไหลผ่านทางภาคตะวันออก อากาศ หนาวเย็น ดอกไม้เมืองหนาว ชาวเขาบน ยอดดอยและวิวทิวทัศน์อันงดงาม คือ สีสันที่มีชีวิตชีวาของ สถานที่ท่องเที่ยว

ดอยอินทนนท์2


ประวัติความเป็นมา

แต่เดิมนั้นดอยอินทนนท์มีชื่อว่า ดอยอ่างกา ในสมัยพระเจ้าอินทรวิชยานนท์เป็นเจ้าผู้ ครองนครเชียงใหม่ พระองค์ทรงรักและหวง แหนป่าแห่งนี้เป็นอย่างมาก ทรงรับสั่งว่า หากพระองค์สิ้นพระชนม์ไปแล้วก็ให้ น าอัฐส่วนหนึ่งไปบรรจุไว้บนยอดดอย ด้วยต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็นดอยอิน ทนนท์ ตามพระนามของผู้ครองนคร นั้น และเมื่อขึ้นไปบนยอดภูเขาสูง จะ เห็นสถูปบรรจุพระอัฐของพระเจ้า อินทรวิชยานนท์ประดิษฐานอย


สภาพอากาศ

เนื่องจากดอยอินทนนท์มี ความสูง มากถึง 2,565 เมตร อากาศ จึงหนาว เย็น ประมาณ 5.5 องศาอุณหภูมิใกล้เคียงกับประเทศคานาดา และอุณหภูมิลดลงถึง -8 องศา เซลเซียส แต่อย่างไรก็ตามจะมีฝนตก บ้างในเดือนพฤศจิกายนและมีเมฆ หมอกปกคลุมตลอดเวลา


การเดินทาง

ระยะทางจากตัวเมืองขึ้นไปจนถึงยอดดอย อินทนนท์ประมาณ 106 กิโลเมตร ออกจาก ตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 108 เชียงใหม่-จอมทอง ถึงหลักกิโลเมตรที่ 57 ก่อนถึงอ าเภอจอมทอง 1 กิโลเมตร แยกขวา เข้าทางหลวงหมายเลข 1009 สายจอมทอง- อินทนนท์ระยะทาง 48 กิโลเมตรถึงยอดดอย อินทนนท์ เป็นถนนลาดยางอย่างดีแต่ทาง ค่อนข้างสูงชัน รถที่น าขึ้นไปจะต้องมีสภาพดี นักท่องเที่ยวต้องเสียค่าธรรมเนียมบริเวณหลัก กิโลเมตรที่ 8 ผู้ที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวสามารถ ขึ้นรถสองแถวที่หน้าวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหารหรือที่น้ าตกแม่กลาง ซึ่งจะเป็นรถ โดยสารประจ าทางไปจนถึงที่ท าการอุทยานฯ ตรงหลักกิโลเมตรที่ 31 และหมู่บ้านใกล้เคียง ค่าโดยสาร 20 บาทต่อคน แต่หากต้องการจะ ไปยังจุดต่างๆ ต้องเหมาไปคันละประมาณ 800 บาท


แผนที่

ดอยอินทนนท์


 

 

You may also like...